บริการประชาชน

การย้ายรถออก (รถยนต์ส่วนบุคคล)

การย้ายรถออก (รถยนต์ส่วนบุคคล)

ให้บริการยื่นคำร้องขอย้ายรถ พร้อมหลักฐาน ณ ส่วนทะเบียนรถยนต์ สามารถยื่นคำขอ ณ จังหวัดปลายทางและจังหวัดต้นทางได้

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ประชาชนยื่นคำร้อง
2. รับคำร้องขอ/ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอ/รับชำระค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จฯ / บันทึกรายการในใบคู่มือจดทะเบียนรถ
3. นายทะเบียนลงนาม
4. จ่ายเรื่อง

หลักฐานที่ใช้

1. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านและภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
2. หนังสือรับรองการบรรจุรถเข้าจังหวัดนั้นๆ
3. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

40 นาที

ค่าธรรมเนียม

-