บริการประชาชน

การย้ายรถเข้า (รถยนต์ส่วนบุคคล)

การย้ายรถเข้า (รถยนต์ส่วนบุคคล)

ให้บริการยื่นคำร้องเปลี่ยนชื่อ สกุล หรือที่อยู่เจ้าของรถ พร้อม หลักฐาน ณ สำนักงานที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่ และส่วนทะเบียนรถยนต์

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ประชาชนผู้ยื่นคำขอ
2. รับคำขอ / ตรวจสอบหลักฐาน / จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม / ออกใบเสร็จรับเงิน
3. ค้นต้นทะเบียน
4. แก้ไขรายการทางทะเบียนในใบคู่มือจดทะเบียนรถ และต้นทะเบียน
5. นายทะเบียนตรวจสอบและลงนาม /จ่ายเรื่องคืน

หลักฐานที่ใช้

1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่
3. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว และสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน (กรณีเปลี่ยนที่อยู่) หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

1 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียม

-