บริการประชาชน

การแปลใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษ

ให้บริการยื่นคำร้องขอแปลใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมหลักฐาน ณ สำนักงาน ที่รถนั้นจดทะเบียนไว้

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ประชาชนยื่นคำขอ
2. รับคำขอ/ ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอ
3. ชำระค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จ ฯ
4. ออกหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศและเครื่องหมายประเทศ
5. นายทะเบียนพิจารณา/ ลงนาม
6. จ่ายเรื่อง

หลักฐานที่ใช้

1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

1 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียม

-