บริการประชาชน

การแจ้งใช้รถที่ได้แจ้งหยุดใช้ชั่วคราวไว้

การแจ้งใช้รถที่ได้แจ้งหยุดใช้ชั่วคราวไว้

ให้บริการยื่นคำร้องขอการแจ้งใช้รถที่ได้แจ้งหยุดใช้ชั่วคราวไว้ พร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานที่รถนั้นจดทะเบียนไว้

ขั้นตอนการให้บริการ

จุดบริการที่ 1
1. ประชาชนผู้ยื่นคำขอ
2. รับคำขอ
3. ตรวจสอบรถ
4. คืนเรื่อง
จุดบริการที่ 2
1. รับคำขอ/ ตรวจสอบ หลักฐานประกอบคำขอจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จฯ
2. บันทึกรายการในต้นทะเบียนรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถ
3. นายทะเบียนพิจารณา/ ลงนาม
4. จ่ายเรื่อง

หลักฐานที่ใช้

1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตร หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

2 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียม

-