บริการประชาชน

การขอผ่อนชำระภาษีที่ค้าง

ให้บริการยื่นคำร้องขอผ่อนชำระภาษีที่ค้าง

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ประชาชนยื่นคำขอ
2. รับคำขอ/ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอผ่อนฯ คำนวณเงินค่าภาษีประจำปี
3. จัดเก็บเงินค่าภาษีประจำปี ออกใบเสร็จ
4. บันทึกรายการในหนังสือขอผ่อนภาษีประจำปีค้างชำระบัตรรายการผ่อนภาษีรถค้างชำระ และบัญชีรายการผ่อนภาษีรถค้างชำระ
5. จ่ายเรื่อง

หลักฐานที่ใช้

1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี)
2. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว และ สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

30 นาที

ค่าธรรมเนียม

-