บริการประชาชน

การขอกำหนด Mode S Transponder ID Code

การขอกำหนด Mode S Transponder ID Code

Mode S Transponder ID Code เป็นรหัส 24 bit ที่กำหนดให้กับหน่วยรับส่งสัญญาณ (Transponder) ประจำอากาศยานสัญชาติไทย เพื่อ identify สัญญาณบน Radar และ collision avoidance system บนอากาศยานอื่นขณะทำการบิน

ขั้นตอนการให้บริการ

1. รับคำขอจากผู้ขอกำหนด
2. ตรวจสอบและประสานข้อมูล
3. กำหนดเลขหมาย และบันทึกการกำหนดเลข
4. แจ้งผู้ขอกำหนดทราบ

หลักฐานที่ใช้

-

แบบฟอร์ม

-

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-