บริการประชาชน

การขออนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการขนส่งทางอากาศและให้มีบุคลากรเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศมากขึ้น รัฐบาลจึงเห็นสมควรให้เอกชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถใช้อากาศยานส่วนบุคคลได้ แต่การให้เอกชนสามารถใช้อากาศยานส่วนบุคคลได้นั้น อาจมีผลกระทบไปถึงความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศจำเป็นจะต้องมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด โดยให้เอกชนที่ประสงค์จะใช้อากาศยานส่วนบุคคลต้องขอรับใบอนุญาตส่วนบุคคลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีดุลยพินิจโดยเด็ดขาดที่จะอนุญาตหรือไม่ก็ได้ อากาศยานมี 3 ประเภทได้แก่
1. อากาศยานปีกแข็ง (Fixed Wing)
2. เฮลิคอปเตอร์ (Helicopter)
3. อากาศยานเบาพิเศษ (Very Light Aircraft)
เป็นบริการประสานงานเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
- ใช้อากาศยานปีกแข็งทำการบินแบบประจำ มีกำหนด
- ใช้อากาศยานปีกแข็งทำการบินแบบไม่ประจำ
- ใช้เฮลิคอปเตอร์ทำการบิน

ขั้นตอนการให้บริการ

1. รับคำขอพร้อมเอกสารจากผู้ยื่นคำขอ
2. ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น
3. ประสานงานตรวจสอบประวัติบุคคลผู้ขอ
4. สรุปผล เสนอรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
5. แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ขอทราบ
6. ออกใบอนุญาต / รับชำระค่าธรรมเนียม

หลักฐานที่ใช้

-

แบบฟอร์ม

คำขอใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล(ประเภทเฮลิคอปเตอร์)
คำขอใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล(ประเภทอากาศยานปีกแข็ง)

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-