บริการประชาชน

การออกใบสำคัญสมควรเดินอากาศ

ใบสำคัญสมควรเดินอากาศ เป็นเอกสารสำคัญที่รับรองว่าอากาศยานผ่านการตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมควรที่จะใช้เดินอากาศได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. ใบสำคัญสมควรเดินอากาศแบบมาตรฐาน (Standard C of A) ต้องมี TC
2. ใบสำคัญสมควรเดินอากาศแบบพิเศษ (Special C of A) ทั้งมี TC & ไม่มี TC
- สำหรับอากาศยานที่มี TC แต่ห้ามบินเพื่อการค้า
- สำหรับอากาศยานเพื่อการค้นคว้า ทดลอง (Experimental Aircraft) สำหรับอากาศยานเบาพิเศษ (Ultralight) หรือร่มบิน (Paramotor)

ขั้นตอนการให้บริการ

1. รับคำขอพร้อมเอกสารจากผู้ยื่นคำขอ
2. ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น
3. ตรวจสอบอากาศยาน/ประวัติการซ่อมบำรุง
4. สรุปผลการตรวจ แจ้งผู้ขอทราบ

หลักฐานที่ใช้

-

แบบฟอร์ม

คําร้องขอใบสําคัญสมควรเดินอากาศแบบมาตรฐาน

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-