เกี่ยวกับกระทรวง

กรมท่าอากาศยาน

  • ประวัติ
  • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  • อำนาจหน้าที่
  • พระราชกำหนด

ประวัติกรมการบินพลเรือน

วิสัยทัศน์/ค่านิยมพันธกิจ/ยุทธศาสตร์

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒


พระราชกฤษฎีการเปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางอากาศ เป็นกรมการบินพลเรือน


 

ปรับปรุงล่าสุด 16 พฤษภาคม 2559