เกี่ยวกับกระทรวง

กรมท่าอากาศยาน

  • ประวัติ
  • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  • ผู้บริหาร
  • อำนาจหน้าที่
  • พระราชกำหนด

ประวัติกรมการบินพลเรือน

วิสัยทัศน์/ค่านิยมพันธกิจ/ยุทธศาสตร์

ผู้บริหาร กรมท่าอากาศยานนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย
อธิบดีกรมท่าอากาศยาน


รองอธิบดี


นายจรุณ มีสมบูรณ์
รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ด้านมาตรฐาน


นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล
รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ด้านเศรษฐกิจ


นายสมเกียรติ มณีสถิตย์
รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร กรมท่าอากาศยาน
สมุดโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ติดต่อผู้บริหาร

ปรับปรุงข้อมูล กันยายน 2564

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒


พระราชกฤษฎีการเปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางอากาศ เป็นกรมการบินพลเรือน


 

ปรับปรุงล่าสุด 16 พฤษภาคม 2559