เกี่ยวกับกระทรวง

  • อำนาจหน้าที่
  • โครงสร้างหน่วยงาน
  • ผู้บริหาร
  • ติดต่อ

อำนาจหน้าที่

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

( 1 ) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่อง เพื่อเสนอ ต่อ รัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี

( 2 ) สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน

( 3 ) ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง

( 4 ) ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อ รัฐมนตรี

( 5 ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ข้อ 2 ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม ดังต่อไปนี้

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้.

( 1 ) ดำเนินงานด้านงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป ได้แก่ รับ - ส่ง เวียน เก็บ ค้น ติดตาม โรเนียว ถ่ายเอกสารและหนังสือของทางราชการ พิมพ์ ตรวจทานหนังสือและเอกสารอื่น ๆ ทางราชการ รวมทั้งการร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั่วไป

( 2 ) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบุคคล งานการเงิน งบประมาณประจำปี พัสดุ และครุภัณฑ์ของสำนักงาน

( 3 ) ตรวจสอบและรายงานวันลาของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงาน

( 4 ) สนับสนุนงานประชุมของรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่

( 5 ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มิใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานประสานการเมือง มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้.

( 1 ) ประสานการตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมืองที่ได้รับมอบหมาย

( 2 ) สรุปวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

( 3 ) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และกรรมาธิการ

( 4 ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้.

( 1 ) ชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ หรือผู้ชุมนุมเรียกร้อง

( 2 ) ดำเนินการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อ รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม

( 3 ) ตรวจสอบข้อมูล ข้อร้องเรียนร้องทุกข์เบื้องต้นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ

( 4 ) ตอบรับทราบการร้องเรียน และ ตอบชี้แจงข้อร้องเรียน

( 5 ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้.

( 1 ) ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ ความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อวินิจฉัยสั่งการ

( 2 ) ดำเนินการจัดการประชุมระดับกระทรวง สรุปประเด็นผลการประชุม

( 3 ) ประสานการดำเนินงานการตรวจราชการของรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง

( 4 ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานช่วยอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้.

( 1 ) ปฏิบัติงานเลขานุการนักบริหารเกี่ยวกับการนัดหมาย งานประชุมกรรมการต่าง ๆ ของรัฐมนตรี งานพิธีการ และงานร่างคำกล่าว คำปราศรัย

( 2 ) สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินการทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และประชาชน

( 3 ) ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนในส่วนที่เกี่ยวข้อง

( 4 ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างสำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงคมนาคม 

(แบ่งตามภารกิจที่ปฏิบัติงาน)


ผู้บริหารฝ่ายการเมือง สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม
ปี พ.ศ. 2560


   
  arkhom
นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ (รวค.)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร (รชค.)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

 
นายธีระพงษ์  รอดประเสริฐ (ผชค.)
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม

 
นายภูมิใจ  อัตตะนันทน์ (ทปษ.)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 
นายอารักษ์  โพธิทัต (ลรค.)
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 
นายมานิตย์ สุธาพร (ชลค.)
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 
นางบุษยา สุระมานะ
หน.สรค.
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม


ปรับปรุงข้อมูล พฤศจิกายน 2560
ติดต่อ สำนักงานรัฐมนตรี

- งานบริหารทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3019
- กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3090
- กลุ่มงานประสานการเมือง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3094
- กลุ่มงานเรื่องราวร้องทุกข์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3080