เกี่ยวกับกระทรวง

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงคมนาคมนายชยธรรม์ พรหมศร
ปลัดกระทรวงคมนาคม
ประธานคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงคมนาคม
โทรศัพท์ 0 2283 3188


  • คำสั่ง
  • เกณฑ์ราคากลางและแนวทางปฏิบัติ
  • ปฏิทินของคณะกรรมการฯ
  • ดาวน์โหลด
  • FAQ
เอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงคมนาคม
ถาม : คณะกรรมการบริหารและจัดหาฯ พิจารณาโครงการเช่าหรือไม่
ตอบ : คณะกรรมการบริหารและจัดหาฯ จะพิจารณาเฉพาะ "โครงการที่เป็นลักษณะการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน และระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปี โดยค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลาเช่าไม่ควรมีราคาเกินกว่าราคาซื้อ" (ตามหลักเกณฑ์ส่วนที่ 2 ข้อ 2.1 4)
ถาม : ตามหลักเกณฑ์ ส่วนที่ 2 ข้อ 2.1 กำหนดว่า "3) โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ดำเนินการด้วยเงินนอกงบประมาณ วงเงินงบประมาณเกิน 500,000 บาท ขึ้นไป และต้องได้ความเห็นชอบจากเจ้าของแหล่งงบประมาณ" คำว่า “ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของแหล่งงบประมาณ" หมายความว่าอย่างไร
ตอบ : โครงการ/กิจกรรม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากแหล่งงบประมาณ ว่าได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว
ถาม : การกำหนดอัตราค่าจ้างที่ปรึกษา ใช้อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาแบบใด
ตอบ : กรณีการจ้างที่ปรึกษาประเภทงบลงทุน ให้พิจารณาเลือกจ้างที่ปรึกษาไทยที่มีความรู้ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องก่อนเป็นอันดับแรก หากจำเป็นต้องกำหนดอัตราเงินเดือนเป็นบริษัทที่ปรึกษา ให้ใช้อัตราเงินเดือนของที่ปรึกษาที่ทำงานประจำเต็มเวลาในบริษัทที่ปรึกษากรณีไม่มีหลักฐาน