เกี่ยวกับกระทรวง

บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด

URL: https://srtasset.com/


  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จดทะเบียนตั้งบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 29 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ

บริการรับจ้างบริหารจัดการสัญญาเช่า

โดยทรัพย์สินทั้งหมดยังเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่ง ประเทศไทย

บริการจัดสรรพื้นที่และเจรจาสัญญากับบุคคลที่สาม หรือร่วมทุนกับเอกชน

เพื่อรับโอนพื้นที่ไปดําเนินการให้เช่าช่วงพื้นที่เพื่อนําไปพัฒนา หรือนําไปดําเนินการหาผู้ร่วมทุนในการพัฒนาพื้นที่

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โดยการเช่าพื้นที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือซื้อที่ดินจากองค์กรอื่น เพื่อนํามาพัฒนาพื้นที่โครงการหรือเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์