เกี่ยวกับกระทรวง

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

  • ประวัติ
  • ผู้บริหาร
  • ยุทธศาสตร์

ประวัติ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

   เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการลงทุนก่อสร้างโครงการโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10

   ผู้ร่วมทุนทั้ง 3 ฝ่าย เห็นชอบกำหนดชื่อบริษัทว่า "บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (มหาชน)" (รทส.) โดยมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2546

ผู้บริหาร บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัดนางกรรัตน์ โกษาคาร
ผู้จัดการบริษัท บจก.โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สมุดโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริหาร

ยุทธศาสตร์ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

1. วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของ Business Plan ที่ผู้รับจ้างฯ เสนอ

2. กำกับดูแลการบริหารจัดการของผู้รับจ้างฯ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างฯ

3. ควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามข้อกำหนด ระเบียบและนโยบายที่กำหนดไว้

4. ตรวจสอบการบริหารจัดการของผู้รับจ้างฯ