เกี่ยวกับกระทรวง

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

  • ประวัติ
  • วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

ประวัติ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

   เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการลงทุนก่อสร้างโครงการโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10

   ผู้ร่วมทุนทั้ง 3 ฝ่าย เห็นชอบกำหนดชื่อบริษัทว่า "บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (มหาชน)" (รทส.) โดยมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2546

ยุทธศาสตร์ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

1. วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของ Business Plan ที่ผู้รับจ้างฯ เสนอ

2. กำกับดูแลการบริหารจัดการของผู้รับจ้างฯ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างฯ

3. ควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามข้อกำหนด ระเบียบและนโยบายที่กำหนดไว้

4. ตรวจสอบการบริหารจัดการของผู้รับจ้างฯ

 

วิสัยทัศน์ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

1. มุ่งมั่นพัฒนาให้ รทส.เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โปร่งใสและกำกับดูแลผู้รับจ้างบริหารกิจการโรงแรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ข้อสัญญาที่กำหนดไว้

2. มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นโรงแรมที่มีมาตรฐานระดับ 4 ดาว ประจำท่าอากาศยานนานาชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

3. สร้างผลตอบแทนสูงสุดและยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

4.  สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้นของกิจการ