เกี่ยวกับกระทรวง

สถาบันการบินพลเรือน

  • ประวัติ
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  • ผู้บริหาร
  • อำนาจหน้าที่
  • รายงาน

ประวัติ สถาบันการบินพลเรือน

สถาบันการบินพลเรือน จัดตั้งขึ้นในลักษณะของโครงการความร่วมมือระหว่างกองทุนพิเศษ สหประชาชาติ (United Nations Special Fund :UNSF) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) และรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2504 ภายใต้ชื่อ ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทย เป็นโครงการระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2504-2508 ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจการบินพลเรือนระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เจริญรุดหน้าทันกับเทคโนโลยีตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนดไว้ ในภาคผนวกแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 รัฐบาลไทยได้รับมอบศูนย์ฝึการบินพลเรือนในประเทศไทยมาดำเนินการ โดยให้มีฐานะเป็นสถานฝึกอบรมอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการบินพาณิชย์ (ปัจจุบันคือกรมขนส่ง-ทางอากาศ) กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2509 และในปี พ.ศ. 2530 รัฐบาลได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมการบินพาณิชย์ใหม่ โดยได้จัดตั้งศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทย (มีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกอง) ในกรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม เพื่อให้การปฎิบัติราชการเกิดความคล่องตัว ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพงานในขณะนั้น

ด้วยความสำคัญของการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้วนการบิน อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังการพัฒนาประเทศชาติโดยรวม และเพื่อให้การบริหารงานของภาครัฐมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2535 แปรสภาพ ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทย เป็น สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 6 ให้สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) มีวัตถุประสงค์ในการจัดดำเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบิน และดำเนินกิจการเกี่ยวกับบริการช่างอากาศบริการอากาศยานและกิจการอื่นเกี่ยว กับการบินเพื่อประโยชน์ในการผลิตบุคลากรดังกล่าว

โดย สบพ. มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ฝึกอบรมด้านกิจการบินพลเรือนระหว่างประเทศให้ได้มาตราฐานตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO) ได้ระบุไว้ในอนุสัญญาการบินระหว่างประเทศ และรับผิดชอบการฝึกอบรมภายในประเทศ ให้สอดคล้องตามกฏหมายเกี่ยว กับการเดินอากาศภายในประเทศ
2. ผลิตบุคลากรด้านการบินพลเรือนให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศเพื่อสนับสนุนหน่วยงานการขนส่งทางอากาศ ของภาครัฐและเอกชน ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรการบินของประเทศ

ผู้บริหาร สถาบันการบินพลเรือนนางสาวกัดณัฏฐ์ มากช่วย 

รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร
รักษาการแทน ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนนางสาวกัดณัฏฐ์ มากช่วย 

 รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหารนาวาอากาศโท อภิชาติ วาทะวัฒนะ 

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกการบินพันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย

 

ผู้อํานวยการกองวิชาบริการการบิน
รักษาการ รองผู้ว่าการ ฝ่ายวิชาการ โครงสร้าง สบพ.

สมุดโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริหาร

ปรับปรุงข้อมูล สิงหาคม 2564

อำนาจหน้าที่

ศูนย์ฝึกการบิน

1. อำนวยการด้านการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรการบิน 
    2. ควบคุม กำกับและดูแลอากาศยานและอุปกรณ์ 
    3. งานซ่อมบำรุงอากาศยานและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


กองฝึกบิน

1. อำนวยการด้านการผลิตนักบิน การฝึกอบรม วิจัยและพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ทางด้านการบิน 
    2. การเพิ่มศักย์การบิน การตรวจสอบมาตรฐานการบิน 
    3. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร กำหนดแนวทางและประเมินผลการฝึกอบรมทางด้านการบินให้ได้ตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization-ICAO)


กองซ่อมบำรุงอากาศยาน

1. ควบคุม กำกับ ดูแลการซ่อมบำรุงอากาศยาน เครื่องยนต์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์และบริภัณฑ์อากาศยานให้เป็นไปตามแผนกำหนดการตรวจสอบและกำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง 

    2. สนับสนุนภารกิจการฝึกศิษย์การบินในทุกหลักสูตร ตลอดจนให้บริการซ่อมอากาศยานแก่หน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์

    ดำเนินการจัดการศึกษา วิจัย พัฒนาบุคลากรและอุปกรณ์ทางด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานและอวกาศยาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization-ICAO)


กองวิชาบริการการบิน

    ดำเนินการศึกษา วิจัย พัฒนาบุคลากรและอุปกรณ์ทางด้านบริการการบินในกลุ่มปฏิบัติการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization-ICAO)


กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน

1. ดำเนินจัดการศึกษา วิจัย พัฒนาบุคลากรและอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์การบิน 

    2. จัดการเรียนการสอนวิชาสารสนเทศทางด้านการบิน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization-ICAO)


กองวิชาบริหารการบิน

    ดำเนินจัดการศึกษา วิจัย พัฒนาบุคลากรและอุปกรณ์ทางด้านบริหารการบิน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization-ICAO)


กองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน

    ดำเนินจัดการศึกษา วิจัย พัฒนาบุคลากรและอุปกรณ์ทางด้านภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน (Aviation Technical English) ภาษาอังกฤษทั่วไป และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization-ICAO)


สำนักผู้ว่าการ

1. วางแผน จัดอำนวยการ ประสานงาน และควบคุมการบริหารงานทั่วไปของ สถาบันการบินพลเรือน เกี่ยวกับ 
       - งานนโยบายและแผนงาน 
       - งานทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ 
       - งานนิติการ 
       - งานจัดหา 
       - งานเลขานุการ 
       - งานธุรการ 
       - งานแผนแบบ 
       - งานก่อสร้าง 
       - งานซ่อมบำรุง 
       - งานอาคารสถานที่ 
       - งานยานพาหนะ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก


สำนักการเงินการคลัง

บริหารจัดการงานด้านการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ สถาบันการบินพลเรือน


สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน

1. วางแผน ควบคุม กำกับ ดูแล จัดระบบ จัดหา อำนวยการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย เทคโนโลยีการสื่อสาร งานผลิตและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานโสตทัศนูปกรณ์ ดูแล จัดหา บำรุงรักษา ให้บริการ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ งานห้องสมุดและพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลและบริการ และงานการพิมพ์ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
    2. ติดต่อ ประสานงานและทำความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ


สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน

1. ดำเนินการศึกษา วิจัยและพัฒนา เพื่อไปสู่ธุรกิจด้านการฝึกอบรมให้เป็นสากลในด้านการบิน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถพึ่งตนเองทางเทคโนโลยีและเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขัน 
    2. ติดต่อประสานงานในการวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งกำกับ ดูแล งานด้านประชาสัมพันธ์ 
    3. ตรวจสอบงานด้านการตลาด ส่งเสริมการขาย โดยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ก่อให้เกิดความสนใจต่อลูกค้าหรือมีนักศึกษาและผู้เข้าอบรมมากขึ้น


สำนักงานตรวจสอบภายใน

    ปฏิบัติงานให้คำแนะนำ ปรึกษา และตรวจสอบ เพื่อให้ความมั่นใจด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด