เกี่ยวกับกระทรวง

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

 • ประวัติ
 • วิสัยทัศน์ ภารกิจ
 • ผู้บริหาร
 • อำนาจหน้าที่

ประวัติ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

 การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นรัฐวิสาหกิจสาธารณูปการในสังกัดกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2494 มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของกิจการท่าเรือ เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน ปัจจุบัน การท่าเรือแห่งประเทศไทยรับผิดชอบบริหารท่าเรือที่สำคัญ ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือเชียงแสน ท่าเรือเชียงของ และท่าเรือระนอง 

    หลังจากประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็น ระบอบประชาธิปไตย เมื่อปี พ.ศ. 2475 ความคิดริเริ่มที่จะก่อสร้างท่าเรือของรัฐให้ทันสมัย โดยพลเรือโท พระยาราชวังสันซึ่งดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขณะนั้น ได้เสนอโครงการขุดลอกสันดอนปากน้ำเจ้าพระยา เพื่อส่งเสริมกิจการด้านพาณิชย์นาวีให้เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่สามารถผ่านร่อง น้ำเข้ามาบรรทุก - ขนถ่ายสินค้าจากท่าเรือได้อย่างสะดวกและปลอดภัย แทนการลำเลียงสินค้าระหว่างกรุงเทพ - เกาะสีชังที่เคยปฏิบัติกันมาแต่เดิม และปรับปรุงท่าเรือที่มีอยู่ให้เป็นท่าเรือที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศ แต่โครงการของพลเรือโท พระยาราชวังสัน ต้องประสบกับอุปสรรคนานัปการ ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงได้ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือไปยังสำนักงานใหญ่สันนิบาตชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
สองปีต่อมา  สันนิบาตชาติได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเดินทางมาสำรวจสภาพเศรษฐกิจการค้าในกรุงเทพ และสำรวจสถานที่สร้างท่าเรือของรัฐบาลไทย ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ได้เสนอให้มีการขุดลอกร่องน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และเสนอบริเวณที่จะก่อสร้างท่าเรือให้รัฐบาลไทยเลือก 2 แห่ง คือ ที่ปากน้ำสมุทรปราการ กับที่ตำบลคลองเตย รัฐบาลจึงเลือกที่ตำบลคลองเตยเป็นที่ก่อสร้างท่าเรือ ซึ่งก็คืออาณาบริเวณของการท่าเรือแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน 

  ปี พ.ศ. 2478  รัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการจัดสร้างท่าเรือขึ้น มีพลเอก พระบริภัณฑ์ยุทธกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการเป็นประธานกรรมการดำเนินการขุดลอกสันดอนปาก แม่น้ำ
เจ้าพระยา และสร้างท่าเรือที่ทันสมัยที่ตำบลคลองเตยตามข้อเสนอของสันนิบาตชาติ 

  ปี พ.ศ. 2479 คณะกรรมการจัดสร้างท่าเรือดำเนินการ ประกวดการออกแบบก่อสร้างท่าเรือ ปรากฏว่า แบบก่อสร้างท่าเรือของ ศาสตราจารย์อากัตซ์ ชาวเยอรมันได้รับการคัดเลือกสำหรับการประกวดราคาค่าก่อสร้างท่าเรือ ปรากฏว่า บริษัท คริสเตียนีแอนด์นีลเสน ได้รับเลือกให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างท่าเรือในวงเงิน 20 ล้านบาท 

  ปี พ.ศ. 2481  รัฐบาลได้จัดตั้งสำนักงานท่าเรือกรุงเทพ ให้หลวงประเสริฐวิถีรัถ นายช่างจากกรมรถไฟมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานท่าเรือกรุงเทพ (พ.ศ.2481-2486) และควบคุมการก่อสร้าง โดยมีนาย โรเบอร์ต ชวาทเก เป็นนายช่างที่ปรึกษา ขึ้นตรงต่อกระทรวงเศรษฐ-การ และเริ่มลงมือก่อสร้างท่าเรือที่คลองเตย 

  ปี พ.ศ. 2483  รัฐบาลได้สั่งต่อเรือสันดอน 1 จากประเทศเนเธอร์แลนด์ และเริ่มขุดลอกร่องน้ำ แต่งานขุดลอกร่องน้ำและการก่อสร้าง ท่าเรือต้องหยุดชะงักไปเนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้นในขณะนั้น ท่าเรือกรุงเทพมีเพียงเขื่อนเทียบเรือยาว 1,500 เมตร มีโรงพักสินค้า 4 หลัง คลังสินค้า 3 ชั้น 1 หลัง (คลังสินค้าทัณฑ์บนปัจจุบัน) อาคาร OB (ตึกอำนวยการปัจจุบัน)

  ปี พ.ศ. 2490  ได้เปิดดำเนินกิจการท่าเรือ โดยมี หลวงยุกตเสวีวิวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการ และคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดวางนโยบายและควบคุมกิจการสำนักงานท่าเรือกรุงเทพ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน 

  ปี พ.ศ. 2491  นาวาเอกหลวงสุภีอุทกธาร (สุภี จันทมาส) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรือกรุงเทพ ดำเนินการซ่อมแซมอาคารต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากสงคราม พร้อมกับก่อสร้างเพิ่มเติม 

  ปี พ.ศ. 2494  รัฐบาลกู้เงินจากธนาคารโลกมาดำเนินการขุดลอกร่องน้ำสันดอนทางเดินเรือ จากปากน้ำสมุทรปราการ-ในแม่น้ำ เจ้าพระยาถึงท่าเรือคลองเตย รวมระยะทางประมาณ 66 กิโลเมตร และจัดซื้ออุปกรณ์การยกขนสินค้ามาพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ 

   ในเดือน พฤษภาคม 2494  รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2494 จัดตั้งการท่าเรือแห่งประเทศไทยขึ้น เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม พร้อมรับโอนกิจการท่าเรือจากสำนักงานท่าเรือกรุงเทพมาดำเนินการ 

   นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับการก่อตั้งเป็นต้นมา กิจการด้านการขนส่งทางน้ำได้มีการพัฒนาเรื่อยมาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน โดยในอดีตสินค้าที่ขนส่งทางทะเลเป็นเรือสินค้าทั่วไปและสินค้ากอง ท่าเทียบเรือที่มีอยู่ในขณะนั้นได้แก่ ท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันตก จำนวน 9 ท่า เป็นท่าสำหรับบรรทุก - ขนถ่ายสินค้าทั่วไปและสินค้ากอง จนกระทั่งการขนส่งสินค้าด้วยระบบคอนเทนเนอร์ได้แพร่ขยายเข้ามาสู่ประเทศไทย ประมาณปี 2518-2520 การท่าเรือฯ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันออกเพื่อใช้เป็นท่า อเนกประสงค์และจัดให้รับตู้สินค้า โดยเปิดใช้งานได้ในปี 2520
  ตั้งแต่ปี 2520 เป็นต้นมา มีการบรรทุก - ขนถ่ายตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี จนท่าเรือกรุงเทพเริ่มแออัดเนื่องจากเครื่องมือทุ่นแรงที่จำเป็นสำหรับ บรรทุก - ขนถ่ายและเคลื่อนย้ายตู้สินค้ามีไม่เพียงพอ จนกระทั่งปี 2530-2531 เกิดภาวะความแออัดอย่างรุนแรง การท่าเรือฯ จึงได้เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันออกเป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้า โดยติดตั้งปั้นจั่นหน้าท่าในระยะเริ่มแรกจำนวน 7 คัน และได้จัดซื้อเพิ่มเติมจนปัจจุบันมีจำนวน 14 คัน ปรับปรุงพื้นที่หลังท่าให้สามารถวางตู้สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือทุ่นแรงบริเวณหลังท่า เพื่อใช้จัดเรียงตู้สินค้า และนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในกิจการ ทำให้มีวิสัยสามารถในการรับตู้สินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 1.3 ล้าน ที.อี.ยู. ภายหลังรัฐบาลได้มีนโยบายจำกัดตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพไว้ที่ 1 ล้าน ที.อี.ยู. ต่อปี เพื่อลดปัญหาการจราจรและส่งเสริมให้มีผู้ไปใช้ท่าเรือแหลมฉบังเพิ่มมากขึ้น 

เนื่องจากท่าเรือกรุงเทพเป็นท่าเรือแม่ น้ำ ทำให้มีข้อจำกัดในการรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ ประกอบกับความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาท่าเรือ ขนาดใหญ่เพื่อรองรับเรือและสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้เกิดภาวะความแออัดอย่างรุนแรงในปี 2530 - 2531 ทำให้รัฐบาลได้เร่งรัดได้มีการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ปลายปี 2533 และเริ่มเปิดให้บริการในเดือนมกราคม 2534 โดยในระหว่างการก่อสร้าง ได้มีการเปิดใช้ท่าเอกชนในแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับบรรทุกขนถ่ายตู้สินค้าเป็น การชั่วคราว เพื่อผ่อนคลายความแออัดที่ท่าเรือกรุงเทพ 

   ตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมาการท่าเรือฯ ได้พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการของท่าเรือต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบนอกจากนี้ยังได้นำระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่และ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ รวมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานเป็นแบบธุรกิจเอกชน เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต ตลอดจนนำระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆ มาใช้เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ ณ วันนี้การท่าเรือฯ ได้ก้าวมาเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ การค้าของประเทศ มีผลประกอบการที่ดีติด 10 อันดับแรกของรัฐวิสาหกิจที่นำเงินรายได้เข้ารัฐสูงสุด ได้รับการประเมินผลงานจากรัฐบาลให้เป็นรัฐวิสาหกิจชั้นดีติดต่อกันหลายปี เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ
วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก ด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573”

 
ตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของท่าเรือภายใต้ความรับผิดชอบของการท่าเรือฯ
 • ท่าเรือกรุงเทพ :
  “เป็นท่าเรือแม่น้ำที่ได้มาตรฐานสากล บริการที่เป็นเลิศ สร้างมูลค่าเพิ่ม สนับสนุนการค้าของประเทศ”
 • ท่าเรือแหลมฉบัง :
  “เป็นท่าเรือชั้นนำระดับโลก เชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์สู่การค้าโลกแบบไร้รอยต่อ”
 • ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน/ท่าเรือเชียงของ :
  “เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่ได้มาตรฐาน”
 • ท่าเรือระนอง :
  “เป็นประตูการขนส่งหลักทางฝั่งทะเลอันดามันที่ได้มาตรฐาน”
 
ค่านิยม
"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการด้วยใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมมือเพื่อองค์กร"
 
 
ภารกิจ
 1. พัฒนาบริการและโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือให้มีมาตรฐานระดับโลก (World Class Port) เพื่อสนับสนุนและเป็นกลไกขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 2. พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง (Intermodal Transport) ที่เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ ที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก
 3. พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ในเชิงธุรกิจ เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม และสนับสนุนการเติบโตขององค์กร
 4. พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง เพื่อสนับสนุนการบริการและการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
 5. สร้างความนิยมและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนโดยรอบต่อการดำเนินกิจการท่าเรือและบทบาทความสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตและความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์
 1. พัฒนาบริการและโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือให้มีมาตรฐานในระดับโลก (World Class Port)
 2. พัฒนาสู่การเป็นประตูการค้าหลักและศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง (Gateway & Intermodal Transport)
 3. พัฒนาสินทรัพย์ในเชิงธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Assets Management)
 4. พัฒนาการให้บริการและกระบวนการทำงานสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Best in Class of Services and Operations)
กลยุทธ์การท่าเรือฯ ปีงบประมาณ 2561-2564
     การท่าเรือฯ ได้กำหนดกลยุทธ์และระบุกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายขององค์กร และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณ 2562-2566 ดังนี้   
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาบริการและโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือให้มีมาตรฐานระดับโลก สนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลัก ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและขยายบริการธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้า และระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนกิจการท่าเรือและพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาสินทรัพย์ในเชิงธุรกิจ โดยจัดตั้งบริษัทลูก เพื่อช่วยดำเนินการสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม และผลตอบแทน
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดรับกับภารกิจและก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 6 : บริหารจัดการทางการเงินให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ตอบสนองการพัฒนาองค์กร
กลยุทธ์ที่ 7 : มุ่งเน้นการทำตลาดเชิงรุกและการให้บริการที่ครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
กลยุทธ์ที่ 8 : ยกระดับการดำเนินงาน การให้บริการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล เสริมสร้างนวัตกรรม การบริหารที่มีธรรมาภิบาล สร้างความนิยมและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกิจการท่าเรือ 
ผู้บริหาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย
เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร
ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

เรือเอกรุจน์ สุขปรีดี
รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล

เรือโท ยุทธนา โมกขาว
รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร

เรือโท ดร.ชำนาญ ไชยฤทธิ์
รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ

ร้อยตำรวจตรี ธาณิน อัมพะวะผะลิน
รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายวิศวกรรม
ปรับปรุงข้อมูล สิงหาคม 2564

อำนาจหน้าที่

การท่าเรือแห่งประเทศไทย แบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้

1. สำนักเลขานุการคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

- มีหน้าที่ติดต่อประสานระหว่างคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทยกับผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานการประชุมของคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย และดำเนินงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย และปฏิบัติงานธุรการทั้งปวงของคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

2. สำนักตรวจสอบและตรวจการ

- มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางด้านการเงิน ทรัพย์สินและหนี้สิน เอกสารเกี่ยวกับสินค้า รวมทั้งการตรวจ สืบสวนและสอบข้อเท็จจริง ติดตามผลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนงานในสำนักตรวจสอบและตรวจการ มีหน้าที่ 
2.1 กองตรวจสอบภายใน 
- ดำเนินงานตรวจสอบด้านบัญชี หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับ-จ่ายเงิน รายได้รายจ่าย ทรัพย์สินและหนี้สิน ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับสินค้าที่นำเข้าและส่งออก 
2.2 กองตรวจการ 
- ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจ แนะนำ สืบสวน สอบข้อเท็จจริง เร่งรัดประสานงาน ติดตามผล และประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และหลักปฏิบัติที่กำหนดไว้

3. กองประชาสัมพันธ์

- มีหน้าที่ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชน ถ่ายภาพและภาพยนตร์ ตรวจข่าวสารและบทความที่เกี่ยวกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งเผยแพร่ทางสื่อมวลชน แก้ข่าวที่สื่อมวลชนเผยแพร่ผิดไปจากนโยบายและข้อเท็จจริง ต้อนรับและให้คำชี้แจงแก่บุคคลภายนอกที่สนใจมาเยี่ยมชมกิจการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย รวบรวมสารคดีและข่าวสารที่เกี่ยวกับกิจการการท่าเรือแห่งประเทศไทยออกเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน ประสานกับหน่วยงานและองค์กรนานาชาติที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นสมาชิก ผลิตสื่อต่าง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กิจการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

4. สายงานบริหาร

สำนักผู้อำนวยการ 
- มีหน้าที่ดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ควบคุมรับผิดชอบงานส่วนกลาง และงานธุรการที่ไม่อยู่ในหน้าที่ของฝ่าย สำนัก และกองอื่นๆ รวมทั้งการดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์และงานด้านกฎหมาย ส่วนงานในสำนักผู้อำนวยการ มีหน้าที่ 

4.1.1 กองกลาง 
- ประสานงานตรวจสอบเรื่องราวและความเห็น ติดต่อ โต้ตอบ รับส่งเอกสาร พิมพ์หนังสือ บันทึก ร่างหนังสือ ออกหนังสือเวียน เก็บเอกสารส่วนกลาง แปลหนังสือและเอกสารภาษาต่างประเทศ ดำเนินงานธุรการที่ไม่ได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่าย สำนัก และกองอื่น ๆ 

4.1.2 กองกฎหมาย 
- ดำเนินงานการกระทำนิติกรรมและสัญญา การดำเนินคดีในศาลทั้งปวง การเสนอข้อคิดเห็นในปัญหากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ การจดทะเบียนผู้ประกอบกิจการ บรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเลต่างประเทศ และการสอบสวนพนักงานผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย 

4.1.3 ศูนย์บริการการให้บริการและข้อมูลข่าวสาร 
- มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเบื้องต้นในการให้บริการ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ สรุปวิเคราะห์และจัดประเภทเพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติและการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาติดต่อ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอข้อมูลการเรียกเก็บหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการนำสินค้า ของใช้ส่วนบุคคลออกจากท่าเรือกรุงเทพให้แก่นักเรียน นักศึกษา และข้าราชการทางการทูตของไทยที่ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่างประเทศ โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกรมศุลกากร การควบคุมการบันทึกคุณภาพ ตามระบบมาตรฐานที่กำหนด 

ฝ่ายการบุคคล 
- มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการบุคคล โครงสร้างบัญชีเงินเดือน การกำหนดและควบคุมอัตรากำลัง การแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากร การศึกษาอบรม การรักษาพยาบาล การอนามัย และสวัสดิการสงเคราะห์ ส่วนงานในฝ่ายการบุคคล มีหน้าที่ 

4.2.1 กองอัตรากำลัง 
- ดำเนินงานการบรรจุแต่งตั้ง จัดอันดับอัตราเงินเดือน กำหนดและควบคุมอัตรากำลังของพนักงาน จัดทำงบทำการประเภทค่าจ้างรายเดือน เก็บและรักษาทะเบียนประวัติพนักงาน ตรวจสอบหลักฐานการขอเลื่อนเงินเดือน และค่าจ้างประจำปี 

4.2.2 ศูนย์พัฒนาบุคคล 
- จัดฝึกอบรม พัฒนาพนักงานและจัดทำหลักสูตรต่างๆ อบรมปฐมนิเทศ ศึกษาค้นคว้าในวิทยาการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแก้ไขปัญหาในการฝึกอบรม การส่งพนักงานไปศึกษาเพิ่มเติม รับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ร่วมประชุมทั้งในและต่างประเทศ 

4.2.3 กองการแพทย์ 
- ดำเนินงานการรักษาพยาบาล การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขอนามัยของพนักงานและลูกจ้าง 

4.2.4 กองสวัสดิการ 
- ดำเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการ สงเคราะห์ ฌาปนกิจสงเคราะห์ กิจการสโมสร การกีฬาและสันทนาการ และอาคารบ้านพักของพนักงาน 

4.2.5 กองแรงงานสัมพันธ์และความปลอดภัย 
- ดำเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน งานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน งานแรงงานสัมพันธ์ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ตลอดจนการเจรจา ไกล่เกลี่ย และพิจารณาข้อร้องทุกข์ การวางแผน วิเคราะห์วิจัยปัญหาแรงงาน และสิทธิประโยชน์ที่พนักงานพึงได้รับ

5. สายงานการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายการเงินและบัญชี 
- มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน การคลัง การงบประมาณ การบัญชี ตรวจจ่าย การตรวจสอบ การเก็บค่าภาระ ค่าบริการ และผลประโยชน์ 

ส่วนงานในฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่ 

5.1.1 กองบัญชี 
- ดำเนินการบัญชีจัดทำรายงานการเงิน งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน บัญชีทำการกำไรขาดทุนและงบดุล เก็บรักษาสมุดบัญชี เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน 

5.1.2 กองผลประโยชน์ 1 
- ดำเนินงานการคิดค่าภาระผลประโยชน์ และการออกใบแจ้งหนี้ การพิจารณาเก็บค่าภาระและผลประโยชน์อันพึงได้ การจัดทำสถิติและวิเคราะห์รายได้ ค่าภาระและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราค่าภาระ 

5.1.3 กองผลประโยชน์ 2 
- ดำเนินงานการคิดค่าภาระผลประโยชน์ และการออกใบแจ้งหนี้ การพิจารณาเก็บค่าภาระและผลประโยชน์อันพึงได้ การจัดทำสถิติและวิเคราะห์รายได้ค่าภาระ และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราค่าภาระ 

5.1.4 กองคลัง ดำเนินงานการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝาก-ถอนเงินกับธนาคาร การส่งใบแจ้งหนี้และเก็บเงิน การเบิกจ่ายและหักเงินตามข้อผูกพัน 

5.1.5 กองตรวจจ่าย 
- ดำเนินงานการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ อาทิ งบลงทุน ครุภัณฑ์ ค่า ใช้สอย เงินสวัสดิการต่าง ๆ เงินกู้โครงการต่าง ๆ เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยขยัน โบนัส รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของการออกบิล เพื่อเก็บค่าภาระ และเอกสารการปล่อยสินค้าทั้งขาเข้า-ขาออก 

5.1.6 กองงบประมาณ 
- ดำเนินงานการจัดทำงบประมาณประจำปี ควบคุมงบประมาณ การทำรายงานการใช้เงินตามงบประมาณ และทำทะเบียนคุมงบประมาณ รวมทั้งดำเนินการขอเงินและเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ฝ่ายการพัสดุ 
- มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ การเบิกจ่าย การคุม การเก็บรักษาพัสดุ และดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน และอาคารของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ทั้งการดูแล ระวังรักษาการจัดหาและจัดเก็บผลประโยชน์ ส่วนงานในฝ่ายการพัสดุ มีหน้าที่ 

5.2.1 กองพัสดุ 
- ดำเนินการจัดหาพัสดุ การเบิกจ่าย การคุมเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ การจัดพิมพ์ใบแบบและเอกสารต่าง ๆ 

5.2.2 กองจัดการทรัพย์สิน 
ดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน และอาคารของการท่าเรือแห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแล ระวังแนวเขตที่ดิน และจัดเก็บผลประโยชน์จากการให้เช่าที่ดินและอาคาร วางแผนพัฒนาและจัดทำโครงการในการใช้ที่ดินและอาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนจัดทำนิติกรรม และเอกสารสิทธิที่ดินและอาคาร 

ฝ่ายประมวลผลข้อมูล 
- มีหน้าที่ดำเนินงานด้านสถิติต่าง ๆ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ประมวลผลและพัฒนาระบบงาน รวบรวมและจัดระบบข้อมูลเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร ส่วนงานในฝ่ายประมวลผลข้อมูล มีหน้าที่ 

5.3.1 งานพัฒนาระบบงาน 
- ดำเนินงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ตามแผนงานที่กำหนดไว้ให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา ศึกษาระบบงานปัจจุบัน วิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ พัฒนาโปรแกรม ทดสอบระบบโปรแกรม ติดตั้งระบบโปรแกรม และบำรุงรักษาปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ จัดจ้างบริษัทเอกชนมาพัฒนาระบบงาน ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และดูแลบำรุงรักษาระบบงานต่อจากผู้รับจ้าง 

5.3.2 งานสนับสนุนด้านเทคนิค 
- ดำเนินงานกำหนดมาตรฐานในการดำเนินกรรมวิธีข้อมูล ดำเนินงานเกี่ยวกับโปรแกรมระบบเครื่อง โดยดูแลและปรับปรุงรักษาโปรแกรมของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับงานของหน่วยกรรมวิธีข้อมูล การบริหารงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลและการสื่อสารข้อมูล 

5.3.3 งานปฏิบัติการประมวลผล 
- ดำเนินการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงาน บันทึกหลักฐานการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมไว้ให้ถูกต้อง ควบคุมการใช้สื่อในการบันทึกข้อมูลประเภทต่าง ๆ ควบคุมและประสานงานในการดำเนินกรรมวิธีข้อมูลเข้าและออกให้ถูกต้อง รวมทั้งการเตรียมข้อมูลลงรหัส บันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ดูแลรักษาสื่อที่ใช้เก็บรักษาข้อมูลให้เป็นระเบียบและมีความปลอดภัย 

5.3.4 งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
- ดำเนินงานจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานทางสถิติในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร จัดทำฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลทางสถิติและสารสนเทศ พิจารณานำโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์และวิจัยข้อมูลทางสถิติมาใช้

6. สายงานกิจการพิเศษ

ฝ่ายแผนงานและการตลาด 

ส่วนงานในฝ่ายแผนงานและการตลาด มีหน้าที่ 
6.1.1 ส่วนโครงการและแผนงาน 
- มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการและการพัฒนากิจการท่าเรือ ตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนา และโครงการลงทุนในด้านการเตรียมงานการจัดทำงบประมาณ ประเมินและติดตามผล วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุงแผนวิสาหกิจ แผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เหมาะสมกับปัจจุบันและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับงานสิ่งแวดล้อม 

6.1.2 ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
- มีหน้าที่วางแผนและเสนอแนะแผนการตลาด กำหนดแผนงานและมาตรการต่าง ๆ ทางด้านการตลาด โดยดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านการตลาด รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลธุรกิจ ข้อมูลวิชาการ และข้อมูลภายนอกอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับกิจการท่าเรือ กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด การขาย ส่งเสริมการตลาด สร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ รวมทั้งงานประชาสัมพันธ์และธุรกิจสัมพันธ์ 

ฝ่ายการช่าง 
- มีหน้าที่ดำเนินการวางแผนและบริหารงานการช่างโยธา การคำนวณและจัดทำแบบ การช่างเครื่องกล การช่างไฟฟ้า และการช่างโทรศัพท์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ทุก ๆ ฝ่าย ในการท่าเรือแห่งประเทศไทย ส่วนงานในฝ่ายการช่าง มีหน้าที่ 

6.2.1 กองช่างโยธา 
- ดำเนินงานการช่างโยธา ก่อสร้าง รักษาความสะอาด ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารและสถานที่และพัสดุครุภัณฑ์ จัดหาแพลเลท ซ่อมถนนและพื้นคอนกรีตและจัดการประปาเพื่อใช้ในอาคารสถานที่ต่างๆ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

6.2.2 กองแบบแผนและคำนวณ 
- ดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดทำรายละเอียด โครงการ งบประมาณก่อสร้าง ออกแบบ คำนวณแบบ จัดทำแบบ และเงื่อนไขรายการก่อสร้าง 

6.2.3 กองช่างกล 
- ดำเนินงานการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ของยานพาหนะทางบก จัดบริการรถยนต์บรรทุก รถยนต์ตรวจงาน และรถโดยสาร รวมทั้งพิจารณาด้านเทคนิคเกี่ยวกับงานช่างเครื่องกล 

6.2.4 กองช่างไฟฟ้า 
- ดำเนินงานการผลิตพลังไฟฟ้าเพื่อแสงสว่าง และการกำลัง การช่างโทรศัพท์ การติดตั้ง เดินสาย และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและโทรศัพท์ 

ฝ่ายการร่องน้ำ 
- มีหน้าที่ดำเนินงานการขุดลอก บำรุงรักษาสำรวจความลึกและสภาพของร่องน้ำภายในอาณาบริเวณ ตามโครงการและแผนการที่กำหนด สำรวจและหาข้อมูลทางอุทกวิทยาเกี่ยวกับทางสัญจรทางน้ำ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเครื่องหมายทางเดินเรือ ซ่อมบำรุงรักษาเรือ เครื่องจักรกลประจำเรือ และวัสดุลอยน้ำ ส่วนงานในฝ่ายการร่องน้ำ มีหน้าที่ 

6.3.1 กองการสำรวจร่องน้ำ 
- ดำเนินงานสำรวจร่องน้ำในอาณาบริเวณ และตำบลที่กำหนดในแผนหรือนโยบาย หรือหาข้อมูลทางอุทกวิทยาเกี่ยวกับทางสัญจรทางน้ำ สำรวจความลึกและสภาพร่องน้ำ เพื่อประโยชน์ในการเดินเรือและการขุดลอก ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องหมาย การสำรวจเครื่องหมายทางเดินเรือ สถานีน้ำ บรรดาเรือสำรวจ เรือร่องน้ำ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

6.3.2 กองการขุดลอก 
- ดำเนินงานขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำ ทางเดินเรือภายในอาณาบริเวณทางน้ำ และตำบลอื่นที่กำหนดในแผนหรือนโยบายเป็นครั้งคราว 

6.3.3 กองบริการ 
- ดำเนินงานให้บริการเกี่ยวกับงานซ่อมสร้างเครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุลอยน้ำและอื่น ๆ และดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ การควบคุมราคา การสถิติต่าง ๆ และการขนส่ง

7. ท่าเรือกรุงเทพ

- มีหน้าที่ดำเนินงานให้บริการและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้ใช้ท่าเรือในการบรรทุกและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารเรือเดินทะเลต่างประเทศ รับมอบสินค้าจากเรือ เก็บรักษาสินค้า และส่งมอบสินค้าแก่ผู้รับตราส่ง จัดเรือ รับและปล่อยเรือในท่า 

ส่วนงานในท่าเรือกรุงเทพ มีหน้าที่ 

กองบริหารงานทั่วไป 
- ดำเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ - สารบรรณของท่าเรือกรุงเทพ การวางแผนปฏิบัติงาน แผนพัฒนางานต่าง ๆ และงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานของท่าเรือกรุงเทพ รวมทั้งงานสินค้าเคมี 

ฝ่ายสินค้า 
- มีหน้าที่ดำเนินงานให้บริการและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการบรรทุกขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารเรือเดินทะเลต่างประเทศ รับมอบสินค้าจากเรือ เก็บรักษาสินค้า และส่งมอบสินค้าแก่ผู้รับตราส่ง ส่วนงานในฝ่ายสินค้า มีหน้าที่ 

7.2.1 กองปฏิบัติการสินค้า 1 
- ดำเนินงานรับมอบสินค้าจากเรือ เก็บรักษาสินค้า ส่งมอบสินค้าแก่ผู้รับตราส่ง การกำหนดที่ให้เรือเทียบท่า และออกจากท่า ควบคุมการใช้แรงงาน และเครื่องมือทุ่นแรงที่มาปฏิบัติงาน 

7.2.2 กองปฏิบัติการสินค้า 2 
- ดำเนินงานเกี่ยวกับการรับมอบ ส่งมอบตู้สินค้าทั้งขาเข้าและขาออก การกำหนดวิธีการปฏิบัติ และควบคุมงานทางด้านตู้สินค้าขาเข้า โดยใช้เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทุ่นแรง และการกำหนดใช้แรงงานในการปฏิบัติงาน 

7.2.3 กองปฏิบัติการสินค้า 3 
- ดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมการบรรจุตู้สินค้า การควบคุมดูแลตู้สินค้าเปล่า และตู้สินค้าที่บรรจุสินค้าที่เก็บรักษาในลานตู้สินค้า การกำหนดวิธีปฏิบัติงาน และควบคุมการใช้เครื่องมือสื่อสารและเครื่องมือทุ่นแรงในการปฏิบัติงาน 

7.2.4 กองคลังสินค้า 
- ดำเนินงานรับมอบ เก็บรักษาและส่งมอบสินค้าขาออก สินค้าผ่านแดน สินค้าทัณฑ์บน สินค้าตกค้าง สินค้าอันตราย และสินค้าขายทอดตลาด สินค้า ปอ ฝ้าย นุ่น และสินค้ารถยนต์ 

7.2.5 กองท่าบริการตู้สินค้า 1, 2 
- ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมงานในระบบตู้สินค้าทั้งหมด การรับมอบส่งมอบ และการบรรทุกขนถ่ายตู้สินค้าทั้งขาเข้าและขาออก การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือและตู้สินค้า งานสารสนเทศ การตรวจสอบตู้สินค้า การปฏิบัติงานหน้าท่า และลานวางพักตู้สินค้า ควบคุมการจัดเครื่องมือทุ่นแรงปฏิบัติงานในระบบตู้สินค้า รวมทั้งการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานระบบตู้สินค้า ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้บริการ 

ฝ่ายบริการท่า 
- มีหน้าที่ดำเนินงานให้บริการและความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้มาใช้ท่าเรือในอาณาบริเวณของการท่าเรือแห่งประเทศไทย การให้เช่าใช้เครื่องมือทุ่นแรงและรถเครื่องมือทุ่นแรง การซ่อมบำรุงรักษารถเครื่องมือทุ่นแรง และการรักษาความปลอดภัยทั้งทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ และบุคคล ส่วนงานในฝ่ายบริการท่า มีหน้าที่ 

7.3.1 กองบริการท่า 
- ดำเนินงานให้บริการแก่เรือที่ใช้ท่าในอาณาบริเวณของการท่าเรือแห่งประเทศไทย และการติดต่อสื่อสารกับเรือเดินทะเลต่างประเทศที่เข้าและออกจากท่า 

7.3.2 กองเครื่องมือทุ่นแรง 
- ดำเนินงานให้บริการเช่าใช้เครื่องมือทุ่นแรง และรถเครื่องมือทุ่นแรง การตรวจสภาพและบำรุงรักษาเครื่องมือทุ่นแรง และรถเครื่องมือทุ่นแรง 

7.3.3 ศูนย์รักษาความปลอดภัย 
- ดำเนินการด้านรักษาความปลอดภัย ทั้งทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ และบุคคล ตรวจบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกภายในบริเวณของการท่าเรือแห่งประเทศไทย การควบคุมอุบัติเหตุ ควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อลดและบรรเทาอุบัติภัยที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้น ทั้งเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ทรัพย์สินและบุคคลที่ปฏิบัติ หรือติดต่อเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 

7.3.4 กองซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง 
- ดำเนินงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือทุ่นแรงและรถเครื่องมือทุ่นแรงที่ใช้ในท่าเรือกรุงเทพ รวมทั้งรับผิดชอบการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ต่างๆ

8. ท่าเรือแหลมฉบัง

- มีหน้าที่ในการดำเนินกิจการท่าเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ ณ อำเภอศรีราชา และอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยอาณาบริเวณที่กำหนดไว้ตามนโยบายของการท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสินค้าจากเรือ เก็บรักษาสินค้า และส่งมอบสินค้าแก่ผู้รับตราส่ง จัดเรือ รับและปล่อยเรือในท่า ส่วนงานในท่าเรือแหลมฉบัง มีหน้าที่ 

8.1 กองกลาง 
- ดำเนินงานประสานงานตรวจสอบเรื่องและความเห็น ติดต่อ โต้ตอบ รับส่งเอกสาร จัดหา ควบคุมเบิกจ่ายและเก็บรักษาพัสดุและรับผิดชอบดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด 

8.2 กองแผนงาน 
- ดำเนินงานวิจัยเพื่อจัดทำและปรับปรุงแผนงานและโครงการพัฒนาต่าง ๆ ควบคุมการจัดทำงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับโครงการและแผนงาน รวมทั้งรับผิดชอบระบบงานคอมพิวเตอร์ 

8.3 กองการบุคคล 
- ดำเนินงานการบรรจุแต่งตั้ง การวิเคราะห์งาน เก็บรักษาทะเบียนประวัติพนักงาน การขอเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน สวัสดิการสงเคราะห์และฌาปนกิจสงเคราะห์ 

8.4 กองการเงิน 
- ดำเนินงานงบประมาณ การบัญชี รายงานฐานะการเงิน การรับจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน การคิดค่าภาระ และจัดเก็บค่าภาระและผลประโยชน์ รวมทั้งการจัดทำทะเบียนและตรวจสอบการเบิกจ่ายประเภทต่าง ๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง 

8.5 กองนิติการและจัดการทรัพย์สิน 
- ดำเนินงานการทำนิติกรรมและสัญญา การดำเนินคดีในศาลทั้งปวง การวินิจฉัยและเสนอข้อคิดเห็นในปัญหาข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ดูแลระวังรักษาที่ดิน อาคาร และจัดเก็บผลประโยชน์จากการให้เช่าที่ดิน และอาคารของท่าเรือแหลมฉบัง 

8.6 กองบริการ 
- ดำเนินงานการให้บริการแก่เรือที่ใช้ท่าในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ติดต่อสื่อสารกับเรือเดินทะเลต่างประเทศที่เข้าและออกจากท่า 

8.7 กองการช่าง 
- ดำเนินงานการโยธา ก่อสร้าง บำรุงรักษาอาคารสถานที่ และสิ่งปลูกสร้างในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง การจ่ายพลังไฟฟ้าและการโทรศัพท์ ทั้งการติดตั้ง เดินสาย ตรวจแก้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ รับผิดชอบการซ่อมบำรุงรักษารถและเครื่องมือทุ่นแรง ทั้งที่ซ่อมเองและจ้างเอกชนซ่อม 

8.8 กองการท่า 
- ดำเนินงานการรับมอบ เก็บรักษา และส่งมอบสินค้า ตู้สินค้าทั้งขาเข้าและขาออก กำหนดวิธีปฏิบัติงานและควบคุมการใช้เครื่องมือทุ่นแรง และแรงงานที่มาปฏิบัติงาน