แจ้งอุบัติเหตุ - ติดต่อเรา

แจ้งข่าวอุบัติเหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมง

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๖ ๐๕๙๔ และ ๐ ๒๒๘๕ ๕๔๕๑
โทรสาร ๐ ๒๒๘๗ ๓๑๘๖
E-Mail : bkkrcc@mot.go.th, aaic_secretary@mot.go.th

ติดต่อเรื่องทั่วไปหรือแจ้งข่าวอุบัติเหตุในเวลาราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน
เลขที่ ๗๑ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๗ ๓๑๙๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๖ ๒๙๒๕

ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์

คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร
๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐