คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร


คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร

    คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร (ก.ส.อ.) แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
    ก.ส.อ. มีอำนาจหน้าที่หลักในการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรอย่างเป็นอิสระ โดยให้สอดคล้องกับภาคผนวก ๑๓ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ซึ่งทำขึ้นที่เมืองชิคาโก เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ และมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุทำนองเดียวกันขึ้นอีก อันมิใช่การตำหนิบุคคลหรือกำหนดให้บุคคลใดรับผิดไม่ว่าทางใด ๆ เข้าร่วมในการสอบสวนที่ดำเนินการโดยรัฐต่างประเทศ และดำเนินการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานไทยที่เกิดขึ้นในบริเวณที่ไม่ใช่อาณาเขตของรัฐใด หรือในบริเวณรัฐซึ่งมิใช่รัฐภาคี โดยรัฐนั้นไม่ประสงค์จะดำเนินการสอบสวนตามภาคผนวก ๑๓ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ซึ่งทำขึ้นที่เมืองชิคาโก เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
    ปัจจุบัน ก.ส.อ. ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน เช่น ด้านการปฏิบัติการบิน ด้านวิศวกรรมการบินและความสมควรเดินอากาศ และด้านการให้บริการจราจรทางอากาศ ร่วมเป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับด้านการกำกับดูแลด้านการบินพลเรือน
    ก.ส.อ. มีสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นฝ่ายเลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน
   
สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ ก.ส.อ. มีอำนาจหน้าที่ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราขการของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร
๒. รับแจ้งอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ที่เกิดแก่อากาศยาน และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน
๓. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและสถิติด้านอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน และข้อมูลความปลอดภัยอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
๔. จัดทำรายงานด้านเทคนิคและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร
๕. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ ตามข้อเสนอแนะเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการเชิงป้องกัน
๖. ดำเนินการฝึกอบนมและพัฒนาความรุ้ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ลิ้งค์อ้างอิง)