ศูนย์รวมข่าวคมนาคม

ข่าวคมนาคม ดูทั้งหมด

ข่าวคมนาคม
bannerMOTAnnounce

bannerCovidThaiGov

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมด rssประกาศจัดซื้อจัดจ้าง    

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
09 ก.ย. 2563 : จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคลังข้อมูลและระบบบูรณาการข้อมูล สำหรับศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม (MOTOC) สำหรับปีงบประมาณ 2564
09 ก.ย. 2563 : จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบห้องศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม สำหรับปีงบประมาณ 2564
09 ก.ย. 2563 : จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบศูนย์บริการข้อมูลการเดินทาง และการขนส่งแบบบูรณาการด้วยระบบ GIS

ประกาศร่างขอบเขตโครงการ

25 ก.ย. 2563 : เช่ารถตู้โดยสารประจำส่วนกลาง จำนวน 2 คัน
24 ก.ค. 2563 : จ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สกชย.)
23 เม.ย. 2563 : จ้างโครงการพัฒนามาตรฐานข้อมูลถนนของประเทศ พร้อมระบบรายงานผลข้อมูลถนนในเขตกรุงเทพมหานคร (The Roadway Inventory System Database)

ประกาศรับสมัครงาน   ดูทั้งหมด rssประกาศรับสมัครงาน    

ประกาศรับสมัครงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่
banner_manualOPS
railway_coorperation
webpage-sar
aaic
mot_mlit_banner
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
banner_infographic_mot
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สปค.
ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลต่างประเทศ
mot_aec
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม
mot_journal
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก

poll