ศูนย์รวมข่าวคมนาคม

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง/ข้อร้องเรียน/การเกิดอุบัติเหตุ ดูทั้งหมด

banner_motPublicHearing

คมนาคมทันเหตุการณ์ ดูทั้งหมด

ข่าวคมนาคม ดูทั้งหมด

ข่าวคมนาคม
bannerMOTAnnounce

banner_surveymot_01

banner_surveymot_02

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมด rssประกาศจัดซื้อจัดจ้าง    

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11 พ.ย. 2563 : จ้างปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control) ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564
06 พ.ย. 2563 : จ้างให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET) ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564 รวม 9 เดือน
03 พ.ย. 2563 : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงาน Thailand's Conncetivity Map ซึ่งแสดงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ตามแผนปฏิบัติการ การเข้าสู่ประชาคมอาเชียน ปี 2558 พร้อมเชื่อมโยงชุดข้อมูล Transport FGDS ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศร่างขอบเขตโครงการ

25 พ.ย. 2563 : จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมการติดตั้ง ปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
05 พ.ย. 2563 : จ้างปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control) ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564
28 ต.ค. 2563 : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงาน Thailand's Conncetivity Map ซึ่งแสดงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ตามแผนปฏิบัติการ การเข้าสู่ประชาคมอาเชียน ปี 2558 พร้อมเชื่อมโยงชุดข้อมูล Transport FGDS ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรับสมัครงาน   ดูทั้งหมด rssประกาศรับสมัครงาน    

ประกาศรับสมัครงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่
banner_manualOPS
railway_coorperation
webpage-sar
aaic
mot_mlit_banner
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
banner_infographic_mot
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สปค.
ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลต่างประเทศ
mot_aec
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม
mot_journal
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก

banner_survey_motweb