ศูนย์รวมข่าวคมนาคม

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง/ข้อร้องเรียน/การเกิดอุบัติเหตุ ดูทั้งหมด

banner_motPublicHearing

ข่าวคมนาคม ดูทั้งหมด

ข่าวคมนาคม
bannerMOTAnnounce

bannerCovidThaiGov

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมด rssประกาศจัดซื้อจัดจ้าง    

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20 ต.ค. 2563 : จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
02 ต.ค. 2563 : จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบบูรณาการ ของกระทรวงคมนาคม สำหรับปีงบประมาณ 2564
02 ต.ค. 2563 : เช่ารถตู้โดยสารประจำส่วนกลาง จำนวน 2 คัน

ประกาศร่างขอบเขตโครงการ

30 ต.ค. 2563 : จ้างให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET) ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564 รวม 9 เดือน
28 ต.ค. 2563 : จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ศูนย์บริการร่วมคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเกตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน และจ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไป
16 ต.ค. 2563 : จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (Preventive Maintenance) ของระบบอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในการค้นหาและช่วยชีวิต (COSPAS – SARSAT) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรับสมัครงาน   ดูทั้งหมด rssประกาศรับสมัครงาน    

ประกาศรับสมัครงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่
banner_manualOPS
railway_coorperation
webpage-sar
aaic
mot_mlit_banner
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
banner_infographic_mot
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สปค.
ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลต่างประเทศ
mot_aec
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม
mot_journal
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก

poll