บริการขออนุญาตเชื่อมทาง/ ปลูกสร้างบริเวณทาง/ลำน้ำ

กรมทางหลวง

การขออนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับทางหลวง

การขออนุญาตติดตั้งป้ายริมทางหลวง
การขออนุญาตทำทางเชื่อมเข้า - ออกทางหลวง
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารริมทางหลวง
การขออนุญาตวางหรือเชื่อมท่อระบายน้ำเพื่อระบายน้ำทิ้งลงสู่เขตทางหลวง

กรมทางหลวงชนบท

การขออนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับทางหลวงชนบท

การขออนุญาตทำทางเชื่อมเข้า - ออกทางหลวงชนบท
การขออนุญาตเชื่อมทางเข้าออกในทางหลวงชนบท (กรณีทางอยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
การขออนุญาตติดตั้งป้ายริมทาง
การขอเชื่อมระบบระบายน้ำ
การขออนุญาตใช้เขตทางติดตั้งระบบสาธารณูปโภค/ท่อก๊าซ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

การขออนุญาตดำเนินการในเขตพื้นที่ของ รฟท.

การขออนุญาตใช้สิทธิเหนือพื้นดิน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การขออนุญาตดำเนินการในเขตพื้นที่ของ กทพ.

การตรวจสอบที่ดินที่ขออนุญาตทำนิติกรรม จากประชาชนทั่วไปหรือจากคำร้องขอตรวจสอบที่ดิน
การยื่นคำร้องขอเช่า/ใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษ

กรมเจ้าท่า

การขออนุญาตดำเนินการบริเวณท่าและลำน้ำ

การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ
การขออนุญาตขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตราย
การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ
การอนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

การขุดลอกร่องน้ำ ดูดทราย

การขออนุญาตขุดลอกหน้าท่า

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

การขออนุญาตดำเนินการในเขตพื้นที่ของ รฟม.

ขออนุญาตก่อสร้างในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า
การตรวจสอบและขอหนังสือรับรองแนวเขตทางตามโครงการรถไฟฟ้า ฯ
บริการเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า