ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ

1
ซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่กับร้านในกรุงเทพแต่เป็นคนต่างจังหวัด ทางร้านบอกต้องจ่ายค่าขอใช้รถในกรุงเทพ ไม่ทราบมีค่าใช้จ่ายตรงนี้จริงหรือเปล่า (เมื่อวันที่ : 21 ส.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (www.dlt.go.th)
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กรมการขนส่งทางบก
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
อีเมล webmaster@dlt.mail.go.th
2
การติดต่อ ขอรับบำนาญตกทอด ของกระทรวงคมนาคม จะต้องติดต่อกับใคร (เมื่อวันที่ : 21 ส.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
ห้องรับรองข้าราชการบำนาญ ฝ่ายการเงิน กองคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
โทรศัพท์ 0 2281 4066
3
ป้ายทะเบียนรถยนต์กรุงเทพมหานครชำรุด แต่อยู่จังหวัดตาก ต้องทำอย่างไร ที่ไม่ต้องเข้าไปทำในกรุงเทพ (เมื่อวันที่ : 19 ส.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (www.dlt.go.th)
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กรมการขนส่งทางบก
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
อีเมล webmaster@dlt.mail.go.th
4
อุบัติเหตุบนท้องถนน ทำให้ถึงแก่ความตาย อยากทราบว่าเบิกเงินได้จริงหรือไม่ (เมื่อวันที่ : 5 ส.ค. 59)
ตอบ : กรมทางหลวง ชี้แจงข้อเท็จจริง "กรณีเสียชีวิตบนทางหลวงจ่าย 15,000 บาท" ไม่เป็นความจริง กรมทางหลวงไม่มีนโยบายช่วยเหลือดังกล่าว

5
อยากได้หมายเลขติดต่อกับส่วนกลางของกระทรวงคมนาคม เพื่อส่งเอกสารเชิญประชุม เนื่องจากโทรไปหมายเลข 02-283-3000 ไม่มีผู้รับสาย (เมื่อวันที่ : 26 ก.ค. 59)
ตอบ : กรณีส่งเอกสารเชิญประชุม ท่านสามารถติดต่องานสารบรรณกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3065
หมายเลขโทรสาร 0 2281 3959
6
สมุดเล่มทะเบียนหาย เป็นรถที่จดทะเบียนต่างจังหวัด สามารถแจ้งขอทำใหม่ที่กรุงเทพฯ ได้หรือไม่ ที่ไหนบ้าง (เมื่อวันที่ : 23 ก.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (www.dlt.go.th)
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กรมการขนส่งทางบก
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
อีเมล webmaster@dlt.mail.go.th
7
อยากทราบว่าตอนนี้มีจำนวนโดรนที่จดทะเบียนแล้วในประเทศไทยประมาณกี่ลำ (เมื่อวันที่ : 21 ก.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
กลุ่มเดินอากาศภายในประเทศ กรมท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2286 8157
8
การขออนุญาตใช้งานโครน สำหรับกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ จะมีแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร (เมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารดังต่อไปนี้

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๘ (คลิกอ่านไฟล์แนบ)

หลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล (คลิกอ่านไฟล์แนบ)

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มเดินอากาศภายในประเทศ กรมท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2286 8157
9
สามารถร้องเรียน หรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงหรือสร้างถนน ในเขตจังหวัดที่อาศัยอยู่ ได้หรือไม่ (เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคมนาคม ได้ที่
 
คลิกแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
10
สอบถามเรื่องอินธนูของพนักงานราชการที่ให้สั่งซื้อว่าเมื่อไหร่จะได้ สั่งซื้อไปนานมากแล้ว (เมื่อวันที่ : 7 มิ.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 
ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต
กองการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3082
ตั้งคำถาม