ท่านมีความพึงพอใจในเว็บท่าคมนาคมรูปแบบใหม่ มากหรือน้อยเพียงใด

มากที่สุด
24 %
มาก
19 %
ปานกลาง
17 %
น้อย
36 %
น้อยที่สุด
4 %