การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับคนพิการ ของกระทรวงคมนาคม

เว็บไซต์โครงการสำรวจเพื่อการประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคม

1. แผนปฏิบัติการด้านคนพิการ ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2557-2559

2. รายงานผลการศึกษา ภายใต้ “โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา สารวจเพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 1”
   - แบบแปลนมาตรฐานและโมเดล 
   - รายงานฉบับสมบูรณ์
   - รายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร
5. สิทธิการลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ สำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ
6. สิ่งอำนวยความสะดวก และสิทธิ์ประโยช์นสำหรับคนพิการ ในระบบรถไฟฟ้า MRT
7. สิ่งอำนวยความสะดวก ของรถไฟฟ้า BTS

แนวทางปฏิบัติในการให้บริการ
1. แนวทางปฏิบัติในการให้บริการแก่บุคคลผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (Person with Disabilities) ในการโดยสารเครื่องบิน