ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม

เอกสารประชาสัมพันธ์ 

qrCode_survey
 แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ผ่าน Application Google Form)
icon_new
การคัดเลือกคนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2561
การคัดเลือกคนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2560 


การคัดเลือกคนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2559

เอกสารเผยแพร่จากการสัมมนาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของกระทรวงคมนาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 8- 9 กุมภาพันธ์ 2560  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา

เอกสารเผยแพร่จากการสัมมนาโครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของกระทรวงคมนาคม ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม 


โครงการปรับฐานความคิดของบุคลากรสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต

กิจกรรมที่ 1 : สัมมนาถ่ายทอดยุทธศาสตร์และปรับฐานความคิดสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องราชา 1 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค

เอกสารการบรรยายโครงการจัดทำแผนบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (25 ส.ค. และ 27 ส.ค. 2558)
สาระละครส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม