แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558