เผยแพร่เอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 23 และครั้งที่ 24 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป

การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์

1. ร่างพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 10 ของบริการขนส่งทางอากาศภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน
[Download File : Thai Version / English Version]
2. ร่างพิธีสาร 3 ว่าด้วยสิทธิการทำการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ ภายใต้ความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการเปิดเสรีอย่างเต็มที่สำหรับบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ
[Download File : Thai Version / English Version]

การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเทพฯ

3. ร่างพิธีสาร 4 ว่าด้วยสิทธิการบินเชื่อมจุดในประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้ความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการเปิดเสรีอย่างเต็มที่สำหรับบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ
[Download File : Thai Version / English Version]
4. ร่างพิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย ว่าด้วยการขยายเส้นทางบิน
[Download File : Thai Version / English Version]

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป
กองการต่างประเทศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
โทรศัพท์ : 0-2280-5638
โทรสาร : 0-2281-4829
ผู้ประสานงาน :
1. นางสาวนันทิดา สุขสมัย        นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
2. นายณัฎพัชร ธัชกุลอิศม์เดช   นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561