การรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

            สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้มีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน การพัฒนากระบวนงาน และการจัดบริการของส่วนราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างสูงสุด โดยได้ดำเนินการออกเป็นประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
:: ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562)

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้เปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน การพัฒนากระบวนงาน และการจัดบริการของส่วนราชการ ซึ่งได้มีการยึดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้วย โดยได้ดำเนินการด้านต่างๆ ดังนี้    

1. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

    สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้มีการจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และการพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับแผนปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม รวมทั้งมีแนวทางการขับเคลื่อนและทิศทางประเมินผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็น สร้างความร่วมมือ (Collaborate) แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
กิจกรรมการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

2. ด้านความปลอดภัย

    สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ โดยคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครือข่ายจากทุกภาคส่วน และภาคเอกชน เข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อให้การดำเนินงานของคณะทำงานฯ แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แลละสามารถเสนอมาตรการ/แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ได้ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งการสร้างการมีส่วนร่วมนี้เป็นสร้างความร่วมมือ (Collaborate) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดสินใจ ร่วมกันพัฒนาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา และกำหนดมาตรการซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์
- ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ (เพิ่มเติม)
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 4

3. ด้านการต่างประเทศ

    สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมมีการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป (Consult)
- เผยแพร่เอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 23 และครั้งที่ 24 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป
(เปิดรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 )

การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเทพฯ

3. ร่างพิธีสาร 4 ว่าด้วยสิทธิการบินเชื่อมจุดในประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้ความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการเปิดเสรีอย่างเต็มที่สำหรับบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ
[Download File : Thai Version / English Version]
4. ร่างพิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย ว่าด้วยการขยายเส้นทางบิน
[Download File : Thai Version / English Version]

การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์

1. ร่างพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 10 ของบริการขนส่งทางอากาศภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน 
[Download File : Thai Version / English Version]
2. ร่างพิธีสาร 3 ว่าด้วยสิทธิการทำการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ ภายใต้ความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการเปิดเสรีอย่างเต็มที่สำหรับบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ
[Download File : Thai Version / English Version]

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป
กองการต่างประเทศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
โทรศัพท์ : 0-2280-5638
โทรสาร : 0-2281-4829
ผู้ประสานงาน : 
1. นางสาวนันทิดา สุขสมัย        นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
2. นายณัฎพัชร ธัชกุลอิศม์เดช   นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

หน่วยงานอื่นๆ 
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม
การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


:: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::