ข้อมูลประกอบการระดมสมองเพื่อการจัดตั้งองค์กรการบริหารรถไฟความเร็วสูง