ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....


ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

   1. ร่าง_บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ...
   2. การรับฟังความคิดเห็นต่อ-ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ.…
   สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ-ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ.…
โดยแบบสำรวจออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17 - 31 พ.ค. 2560 พบว่า ไม่มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....
   1. ร่าง_บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ...
   2. การรับฟังความคิดเห็นต่อ-ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....
   สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... 
โดยแบบสำรวจออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17 - 31 พ.ค. 2560 พบว่า ไม่มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น