ระบบติดตามสถานะการดำเนินงานด้านบริหารบุคลากรของกระทรวงคมนาคม
หน้าหลัก  || การดำเนินงาน    


HR Tracking คือระบบเพื่อใช้ในงานด้านบริหารงานบุคลากร ของกระทรวงคมนาคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน โดยที่บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง สามารถติดตามงานที่เสนอมา ได้ด้วยตนเอง
แบบ Real Time รวมทั้ง สามารถติดตามสถานะ การดำเนินงานในเชิงลึกได้ในทันที
แนะนำการใช้งาน...
MONTH YEAR
> การใ้ช้งานระบบ
 

•  การค้นหาจากประเภทของงาน
- ระบบจะแสดงรายการที่้ดำเนินการทั้งหมด โดยสามารถเลือกเครื่องหมาย + หรือ เ้ลือกหัวข้อหลักเพื่อดูรายละเอียดขั้นตอนย่อยภายใต้ขั้นตอนหลัก
โดยระบบจะแสดงผลการดำเนินงาน และเลขที่หนังสือที่มีการอ้างถึงขั้นตอนนั้นๆ ด้วย
- การค้นหาด้วยเลขที่หนังสือ <<Click>>

 
 
ประเภทของงาน