ถาม-ตอบงานบริการด้านทรัพยากรบุคคล

รายการข้อมูลถาม-ตอบ งานบริการด้านทรัพยากรบุคคล

1
ตั้งคำถาม : ดิฉันตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกรมการแพทย์ ได้ยื่นเรื่องขอโอนไปกรมทางหลวง แต่ได้รับคำตอบมาว่ากรมทางหลวงไม่รับโอนข้ามกระทรวง ทั้งที่ตำแหน่งที่ขอโอนไปก็เป็นตำแหน่งว่างคะ ไหนว่า ข้าราชการพลเรือน สามารถโอนได้ทุกกระทรวง ทบวง กรม คะ (เมื่อวันที่ : 5 ส.ค. 63)
ตอบ : การบริหารทรัพยากรบุคคล (การสรรหา/บรรจุแต่งตั้ง/โอน/ย้าย ฯลฯ) ของแต่ละส่วนราชการมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารซึ่งจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมและจำเป็นของส่วนราชการนั้นๆ ค่ะ
2
ตั้งคำถาม : การโอนย้ายสลับสับเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเดียวกันระดับเดียวกัน แต่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ ต้องผ่านการทดลองงาน และปฏิบัติงานที่เดิมเป็นระยะเวลาเท่าใด ถึงจะสามารถทำเรื่องขอย้ายสลับสับเปลี่ยนได้ครับ (เมื่อวันที่ : 3 ส.ค. 63)
ตอบ : การย้ายข้าราชการไม่มีข้อกำหนดว่าต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งเดิมเป็นระยะเวลาเท่าใดค่ะ
3
ตั้งคำถาม : สอบถามขั้นตอนการพานักศึกษาไปดูงานทีท่าเรือกรุงเทพค่ะ ต้องติดต่อท่านใดคะ (เมื่อวันที่ : 29 มิ.ย. 63)
ตอบ : กรุณาติดต่อไปที่ท่าเรือกรุงเทพโดยตรงค่ะ
4
ตั้งคำถาม : ทดลองงานครบ 6 เดือน แล้วสามารถโอนย้าย/ด้มั้ยครับ ? (เมื่อวันที่ : 20 มิ.ย. 63)
ตอบ : สามารถโอนหรือย้ายได้ค่ะ
5
ตั้งคำถาม : สอบถามว่า บัญชีตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัิงานคนพิการเรียกถึงลำดันที่เท่าไหร่แล้วครับ (เมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 63)
ตอบ : ขณะนี้เรียกถึงลำดับที่ 3 ค่ะ
6
ตั้งคำถาม : ขอโอนย้ายในตำแหน่งนายช่างสำรวจอาวุโส ไม่ทราบว่าหน่วยงานมีนโยบายรับโอนหรือเปล่าครับ (เมื่อวันที่ : 16 มิ.ย. 63)
ตอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมไม่มีอัตราตำแหน่งนายช่างสำรวจค่ะ
7
ตั้งคำถาม : กรมขนส่งทางรางมีนโยบายรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งนิติกรปฎิบัติการ หรือไม่ครับ โดยผู้ประสงค์ขอโอนจบปริญญาตรีและปริญาโทนิติศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย (เมื่อวันที่ : 20 พ.ค. 63)
ตอบ : กรุณาสอบถามที่กรมการขนส่งทางรางนะคะ
8
ตั้งคำถาม : สอบถามการโอนย้ายครับ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งนนิติกรปฏิบัติการ มีตำแหน่งว่างหรือต้องการรับโอนย้ายหรือเปล่าครับ (เมื่อวันที่ : 20 เม.ย. 63)
ตอบ : สามารถส่งคำขอโอนมาได้ แต่จะได้รับการพิจารณาหรือไม่ขึ้นอยู่ว่าเมื่อมีตำแหน่งว่างนโยบายผู้บริหารต้องการรับโอนหรือต้องการข้าราชการใหม่
9
ตั้งคำถาม : ขออนุญาตสอบถามเรื่องผู้ได้รับบำนาญคะ คือมีผู้ได้รับบำนาญจากกระทรวงคมนาคม และได้รับบเี้ยยังชีพจากทางเทศบาลด้วย จะขออนุญาตช่องทางการติดต่อ เราจะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ใดบ้างคะ มีเบอร์ติดต่อไหมคะ (เมื่อวันที่ : 14 เม.ย. 63)
ตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 2283 3322
10
ตั้งคำถาม : นักวิชาการขนส่งปฎิบัติการ ของ กรมท่าอากาศยาน เรียกรายงานตัววันที่ 2 มีนาคม(ลำดับ1-5) ที่ผ่านมา จะเรียกลำดับถัดไปประมาณเมือ่ไหร่ ครับ (เมื่อวันที่ : 12 มี.ค. 63)
ตอบ : ต้องสอบถามไปทางกรมท่าอากาศยานเจ้าของบัญชีฯ ค่ะ
ตั้งคำถาม