เกี่ยวกับกระทรวง

กรมท่าอากาศยาน

  • ประวัติ
  • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  • ผู้บริหาร
  • อำนาจหน้าที่
  • พระราชกำหนด

ประวัติกรมการบินพลเรือน

วิสัยทัศน์/ค่านิยมพันธกิจ/ยุทธศาสตร์

ผู้บริหาร กรมท่าอากาศยาน


นายดรุณ แสงฉาย
อธิบดีกรมท่าอากาศยาน


นายจรุณ มีสมบูรณ์
รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน


-
รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ด้านเศรษฐกิจ


นายสมเกียรติ มณีสถิตย์
รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ด้านมาตรฐาน

โครงสร้างองค์กร กรมท่าอากาศยาน

ปรับปรุงข้อมูล มกราคม 2560

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒


พระราชกฤษฎีการเปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางอากาศ เป็นกรมการบินพลเรือน


 

ปรับปรุงล่าสุด 16 พฤษภาคม 2559