เกี่ยวกับกระทรวง

กรมท่าอากาศยาน

  • ประวัติ
  • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  • ผู้บริหาร
  • อำนาจหน้าที่
  • พระราชกำหนด

ประวัติกรมการบินพลเรือน

วิสัยทัศน์/ค่านิยมพันธกิจ/ยุทธศาสตร์

ผู้บริหาร กรมท่าอากาศยาน


นายดรุณ แสงฉาย
อธิบดีกรมท่าอากาศยาน


นายจรุณ มีสมบูรณ์
รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน


นางอัมพวัน วรรณโก
รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ด้านเศรษฐกิจ


นายสมเกียรติ มณีสถิตย์
รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ด้านมาตรฐาน

โครงสร้างองค์กร กรมท่าอากาศยาน

ปรับปรุงข้อมูล มกราคม 2560

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒


พระราชกฤษฎีการเปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางอากาศ เป็นกรมการบินพลเรือน


 

ปรับปรุงล่าสุด 16 พฤษภาคม 2559