เกี่ยวกับกระทรวง

กรมการขนส่งทางราง

- พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
  • ผู้บริหาร
ผู้บริหารกรมการขนส่งทางราง

-
อธิบดีกรมการขนส่งทางรางนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์
รองอธิบดีปรับปรุงข้อมูล กรกฎาคม 2562