เกี่ยวกับกระทรวง

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
  • แผนและยุทธศาสตร์
  • อำนาจหน้าที่
  • ผู้บริหาร
  • รายงานประจำปี
วิสัยทัศน์ 

   เป็นศูนย์กลางในการบริหารด้านคมนาคมที่ทันสมัย

พันธกิจ

1) บริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ การตรวจสอบและติดตามประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างมีพลวัตร
2) บริหารยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมาย ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดการเรื่องร้องทุกข์และการอุทธรณ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารนโยบายคมนาคมได้อย่างเป็นผลสำเร็จ
3) ยกระดับการบริหารด้านความปลอดภัยในระบบขนส่งของประเทศ
4) บริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญและให้บริการประชาชนตามภารกิจอย่างมีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5) พัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร รวมถึงปัจจัยสนับสนุนการบริหารงานต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำส่งผลผลิตและสร้างผลลัพธ์ได้ตามความคาดหวังอย่างมืออาชีพ

ค่านิยมสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

"i-MOT"
1) Integrity ยึดมั่นคุณธรรม
2) Modern ทันสมัยในการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี
3) Outstanding มุ่งผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ
4) Team เสริมพลังร่วมขับเคลื่อนเป็นทีม

วัฒนธรรมองค์กร 

   "สามัคคี เชี่ยวชาญ ทำงานเป็นทีม"

ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัด

       สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไป รวมทั้งงานกำกับและเร่งรัดตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนามคม ปี พ.ศ. 2560 กำหนดอำนาจหน้าที่ 11 ประการ ดังนี้

          1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรี สำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง

          2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ

          3. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง

          4. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

          5. กำหนดบทบาทและแนวทางความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร

          6. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและเรื่องราวร้องทุกข์

          7. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง

          8. ดำเนินการเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย และการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน

          9. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการขนส่งและจราจร

          10. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

          11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ 
ปลัดกระทรวงคมนาคม

รองปลัดกระทรวง


นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน
รองปลัดกระทรวง(หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)นายจิรุตม์ วิศาลจิตร
รองปลัดกระทรวง(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง)


นายสมัย โชติสกุล
รองปลัดกระทรวง(ด้านอำนวยการ)


ผู้ตรวจราชการกระทรวง


นางสาวกอบกุล โมทนา
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง


นางสาวดุจดาว เจริญผล
ผู้ตรวจราชการกระทรวง


นายวิทยา ยาม่วง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง


นายณัฐ จับใจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายกมล บูรณพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง


นายกมล หมั่นทำ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ผู้ช่วยปลัดกระทรวง


นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง


แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม:: ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหาร  กรกฎาคม 2562 ::

รายงานประจำปี 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม